(04595) 6-69-04
(067) 404-24-62
 Виходить - з червня 2002 року.     Тираж - 10`000 примірників
  Розповсюджується - безкоштовно в м.Борисполі
  Містить - авторські статті, оголошення, рекламу

Права батьків та право на апеляцію семестрової оцінки

  • 23 грудня 2013
  • Відгуків: 0
  • Переглядів: 4313
  • Автор: admin
  • 0
Хто з нас хоч раз замислювався над тим, а чи відповідає оцінка, виставлена вчителем, знанням вашої дитини і чи не дуже прискіпливо ми інколи ставимося до дітей, коли вони приносять якусь погану оцінку. Адже ви бачите самі, що дитина вчиться, старається, а результати залишають бажати кращого. Що це: сучасна система навчання й оцінювання чи, все ж таки, не доопрацювання над вивченням уроків?

Як мама учня, я сама захотіла розібратись у сучасній системі освіти, бо, як кажуть, краще попередити, ніж потім «кусати лікті». Ми розуміємо, що без інтеґрації батьків у всі шкільні процеси неможливо повноцінно реалізувати навчання та досягнути оптимального результату. Батьки у наш час залучені у навчальний процес через відвідування відкритих уроків, виконання тренувальних вправ та домашніх завдань разом зі своїми дітьми. Крім основних прав батьків, а саме: отримувати інформацію щодо документації, яка регулює діяльність школи (режим роботи, порядок керівництва, особливостями організації навчально-виховного процесу); інформацію про результати всіх поточних тестувань (контрольних робіт), а також тестувань за підсумками року; інформацію про успіхи у навчанні та інші особливості розвитку учня в учителів, адміністрації, одержувати індивідуальні консультації з питань навчання і виховання; брати участь у підготовці та проведенні шкільних заходів; у наданні пропозиції до адміністрації школи стосовно підвищення ефективності навчально-виховного процесу; у відвідуванні уроків та інше; також батьки мають право на звернення із заявою щодо корегування семестрової оцінки своєї дитини.
Критерії оцінювання регулюються Наказом освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти». Критерії визначають підходи до визначення рівня навчальних досягнень учнів та встановлюють відповідність між вимогами до знань, умінь і навичок учнів та показником оцінки в балах. Критерії реалізуються в нормах чотирьох рівнів досягнень: початковий, середній, достатній, високий.
Початковий. Це 1, 2, 3 бали. Відповідь учня фраґментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення.
Середній. Це 4, 5, 6 балів. Учень відтворює основний навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.
Достатній. Це 7, 8, 9 балів. Учень знає істотні ознаки понять, явищ, зв’язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями, вміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь учня правильна, логічна, обґрунтована, хоча у ній бракує власних суджень.
Високий. Це 10, 11, 12 балів. Знання учня є глибокими, міцними, системними; учень вміє застосовувати їх для виконання творчих завдань, його навчальна діяльність позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.
Відповідно до цього ж наказу кожен бал повинен відповідати наступним критеріям. Беру критерії оцінювання навчальних досягнень учнів основної й старшої школи:
- 1 бал — учні розрізняють об’єкти вивчення;
- 2 бали — учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу, мають нечіткі уявлення про об’єкт вивчення;
- 3 бали — учні відтворюють частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконують елементарні завдання;
- 4 бали — учні з допомогою вчителя відтворюють основний навчальний матеріал, можуть повторити за зразком певну операцію, дію;
- 5 балів — учні відтворюють основний навчальний матеріал, здатні з помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило;
- 6 балів — учні виявляють знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповіді їхні правильні, але недостатньо осмислені. Вміють застосовувати знання при виконанні завдань за зразком;
- 7 балів — учні правильно відтворюють навчальний матеріал, знають основоположні теорії і факти, вміють наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролюють власні навчальні дії;
- 8 балів — знання учнів є достатніми. Учні застосовують вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагаються аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролюють власну діяльність. Відповіді їхні логічні, хоч і мають неточності;
- 9 балів — учні добре володіють вивченим матеріалом, застосовують знання в стандартних ситуаціях, уміють аналізувати й систематизувати інформацію, використовують загальновідомі докази із самостійною і правильною арґументацією;
- 10 балів — учні мають повні, глибокі знання, здатні використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення;
- 11 балів — учні мають гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, арґументовано використовують їх у різних ситуаціях, уміють знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв’язувати, проблеми;
- 12 балів — учні мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовують їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміють самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення.
Якщо ви не згодні з оцінюванням та вважаєте, що ваша дитина знає більше та заслуговує на ліпшу оцінку
Відповідно до Наказу міністерства освіти і науки України № 496 від 03.06.2008 року «Про затвердження інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» семестрова оцінка може підлягати корегуванню. У триденний термін після виставлення семестрової оцінки батьки учнів, які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, звертаються до керівника загальноосвітнього навчального закладу із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення. Наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу створюється комісія у складі голови (керівник навчального закладу або його заступник) та членів комісії: голови методичного об’єднання, вчителя, який викладає предмет у цьому класі, а також затверджується графік проведення оцінювання.
Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше п’яти днів після подання заяви. У разі хвороби учня чи інших поважних причин термін може бути подовжено.
Члени комісії готують завдання, що погоджуються на засіданні шкільного методичного об’єднання і затверджуються керівником навчального закладу. Завдання мають охоплювати зміст усіх тем, що вивчалися протягом семестру. Оцінювання проводиться у письмовій формі. Письмові роботи зберігаються протягом року. На голову комісії покладається відповідальність за об’єктивність оцінювання та дотримання порядку його проведення. Комісія приймає рішення щодо його результатів та складає протокол. Рішення цієї комісії є остаточним, при цьому скорегована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову.
У разі якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку «Скорегована» не вноситься. За результатами оцінювання видається відповідний наказ керівника навчального закладу. Скорегована семестрова оцінка за І семестр виставляється до початку ІІ семестру, за підсумками ІІ семестру — не пізніше 10 червня поточного навчального року. Річна оцінка корегуванню не підлягає.
Отже, в будь-якому випадку можна захистити права своєї дитини, якщо ви бачите для цього всі необхідні підстави. Не треба мовчати, адже вчителі теж люди і можуть помилятися. Зичу учням легкого навчання, а батькам — терпіння!

Ольга ДИННИК,
адвокат, фахівець з цивільного, сімейного, трудового права.
Тел. 066-1676875

 
Залишити відгук  ↓
 
Відгуків ще не було.